Rewrite the Stars – Charleigh Rose – Review

Ojej, co Charleigh Rose zrobiła z moim biednym serduszkiem…

 

Stworzyła kolejną historię, która błyskawicznie mnie wciągnęła i której czytania nie byłam w stanie przerwać! W tej książce dostaliśmy dwójkę bohaterów ze sporym bagażem emocjonalnym i poczuciem, że szczęśliwe zakończenie nie jest w ich kartach. Co więc muszą zrobić, by zmienić przeznaczenie? Zmienić zapis w gwiazdach!

 

Evangeline poznajemy, jako licealistkę z dobrego domu, która jest poniekąd chroniona przez rodziców. Wiedzie dostatnie życie, ale wydaje jej się ono sztuczne i nudne. Po małym buncie Evangeline ląduje na karnawale, gdzie młody mężczyzna przykuwa jej uwagę. A tym młodym mężczyzną jest Sebastian McAllister- członek Sons of Eastlake, którzy wykonują ewolucje na motorach i podróżują wraz z karnawałem. Evan nie ma pojęcia, że ten dzień na zawsze zmieni jej życie… Niefortunne zdarzenia z tej nocy powodują, że wszystko, co Evan do tej pory znała zamienia się w pył. Po upływie roku dziewczyna znów wpada na tajemniczego Seba. Niestety tym razem nie jest aż tak zadowolona na jego widok, gdyż zdarzenia sprzed roku pozostawiły spory niesmak. Jednakże przyciąganie dalej jest silne i Evan nie może zaprzeczyć chemii, która łączy ją z Sebem. Kiedy jej codzienne życie w końcu ją przerasta, dziewczyna postanawia dołączyć do karnawałowej ekipy.

KOCHAM Evangeline i Seba! Oboje są wspaniałymi postaciami! Evan jest jedną z tych silnych bohaterek, które od razu uwielbiamy. Seb z kolei jest typem bad boy’a, który pod całą fasadą roztargnienia i tajemniczości ma wielkie serce. Napięcie seksualne między tą dwójką można było ciąć nożem, a oczekiwanie, by w końcu dali upust swoim uczuciom było słodką torturą.

 

 

Świat, którym autorka otoczyła fabułę tej książki jest po prostu BAJECZNY. W swojej wyobraźni wciąż widziałam migające światła, kolorowe karuzele i stoiska z watą cukrową. Coś pięknego!

 

Rewrite the Stars jest zdecydowanie moim nr 1. od Charleigh Rose. A to dość zabawne, bo ta myśl pojawia się przy każdej jej książce 😉 To świadczy jedynie o tym, że autorka wciąż doskonali swoje pisanie i że możemy się spodziewać kolejnych bestsellerów w przyszłości 🙂

 

Mam ogromną nadzieję, że pozostali członkowie Sons of Eastlake również dostaną swoje książki! Ich postacie bardzo mnie zaintrygowały i z chęcią bym się dowiedziała, jak potoczą się ich losy.

 

Jeśli jeszcze nie czytałaś Rewrite the Stars- gorąco polecam!

 

 

ENG:

 

 

Oh wow, what did Charleigh Rose do to my poor little heart …

 

She created another story that instantly drew me in and I couldn’t stop reading! In this book, we got two heroes with a lot of emotional baggage and a feeling that a happy ending is not in their cards. So what must they do to change their destiny? Rewrite the stars!

 

We meet Evangeline as a high school student from a good home that is somewhat sheltered by her parents. She leads a prosperous life, but it seems to her to be fake and boring. After a small rebellion, Evangeline lands at the carnival, where a young man catches her attention. And this young man is Sebastian McAllister – a member of the Sons of Eastlake who perform on the bikes and travel with the carnival. Evan has no idea that this day will change her life forever … The unfortunate events of that night mean that everything Evan knew so far turns into dust. After one year, the girl runs across mysterious Seb again. Unfortunately, this time she’s not so happy to see him because the events from last year left a lot of disgust. However, the attraction is still strong and Evan can’t deny the chemistry that connects her with Seb. When her everyday life finally surpasses her, the girl decides to join the carnival crew.

 

I LOVE Evangeline and Seb! They are both great characters! Evan is one of those strong heroines that we adore immediately. Seb, in turn, is the type of bad boy who has a big heart under the facade of broody attitude and mystery. The sexual tension between the two of them could be cut with a knife, and the expectation that they would eventually give their feelings a go was a sweet torture.

 

The world that the author has surrounded the story of this book is simply FABULOUS. In my imagination I still saw flashing lights, colorful carousels and sugar candy stands. Something beautiful!

 

Rewrite the Stars is by far my No. 1 from Charleigh Rose. And this is quite funny, because this idea appears with each of her books;) This only proves that the author is still improving her writing and that we can expect next bestsellers in the future 🙂

 

I really hope that the other members of Sons of Eastlake will also get their books! Their characters intrigued me very much and I would be happy to learn how their fates will go.

 

If you haven’t read Rewrite the Stars yet – I highly recommend!

 

 

 

* ARC received for an honest review.
Thank you so much Charleigh Rose and Enticing Journey Promotions!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *