Confess – A. Zavarelli – Review

 

 

A. Zavarelli wstrząsnęła moim światem w serii Boston Underworld, więc wiedziałam, że jej nowa książka będzie na mojej liście must-read. Ale nie podejrzewałam, że będzie to historia, która przyprawi mnie o zawroty głowy oraz złamie moje serce, by zaraz posklejać je na nowo!

23-letnia Gypsy Blue jest oszustką i naciągaczką. Lucian West jest zimnym i bezlitosnym prawnikiem. Co wyjdzie z tego miksu? Przekonajmy się!

 

Autor: A. Zavarelli
Tytuł: Confess
Seria: Sin City Salvation
Data publikacji: 25. Wrzesień 2018

 

Gypsy Blue jest młodą dziewczyną, która bezwzględnie wykorzystuje mężczyzn dla własnej korzyści. A jej korzyścią są pieniądze. Poza hedonistycznymi zapędami są one jej potrzebne, by wpierać młodszą siostrę Birdie i trzymać ją z daleka od kłopotów. Siostry nie miały łatwego startu w życiu, a okoliczności, w których opuściły dom były dalekie od sprzyjających. Dlatego właśnie Gypsy postawiła sobie dbanie o siostrę za cel w życiu. Jednakże mała Birdie, chcąc być taką, jak jej starsza siostra, wpakowała się w kłopoty. Z ratunkiem przychodzi Lucian West, choć jego podudki wcale nie są szlachetne. Jak się okazuje, Lucian zna największy sekret Gypsy. Ten sekret jest w stanie zniszczyć życia zarówno jej, jak i jej siostry. Czego chce Lucian w zamian za dochowanie tajemnicy? Życia Gypsy.

„It isn’t your money I want, Gypsy Blue. It’s your life.”

Układ ma być prosty- Gypsy ma być żoną Luciana przez najbliższe 2 lata i robić, czego on chce i kiedy chce. Gypsy oczywiście nie zgadza się na ten absurdalny pomysł, ale Lucian ma nad nią przewagę- ma jej siostrę. Daje dziewczynie 72 godziny na zastanowienie się. Jeśli ta się nie zgodzi, naraża nie tylko bezpieczeństwo siostry. Ujawnienie jej największej tajemnicy jest równoznacznie z więzieniem. Nie mając za bardzo innego wyjścia, Gypsy zgadza się na proponowany układ. Cokolwiek dla niej zaplanował Lucian, nie może być gorsze, niż to, co ją dotychczas spotkało. Podporządkowanie się temu mężczyźnie nie jest jednak proste w przypadku maniaczki kontroli.

„I know it must be difficult to relinquish control when you love it so much, but that is what you’ll be signing for. So, you better get used to it.”

Lucian jest znany w całym kraju, jako bezlitosny prawnik, broniący największych szumowin. Mimo, że mężczyzna jest diabelnie przystojny i bogaty, nigdy nie był widziany w towarzystwie kobiety. Dlaczego więc upatrzył sobie Gypsy? Dziewczynę, której drugie imię to kłopoty?

Cóż, w miarę upływu czasu, możnaby powiedzieć, że celem Luciana było „naprawienie” Gypsy, sprowadzenie jej na właściwą drogę i upewnienie się, że dziewczyna poradzi sobie w życiu. Każdy nowy dzień przynosił nowe niespodzianki, odkrywał nowe tajemnice i sprawiał, że zarówno Gypsy, jak i Lucian zaczęli dostrzegać w sobie nawzajem dużo więcej, niż pokazywała fasada. Granice się zacierały, uczucia kwitły, a czas mijał. Tylko jedno z nich wiedziało, że czas w tym scenariuszu nie jest sprzymierzeńcem.

„I was numb. Heartbroken. And it didn’t matter if I was still alive, because inside, I was dead.”

Autorka doprowadziła mnie do takiego płaczu, że nie mogłam się uspokoić. Przeżywałam złamanie serca wraz z bohaterką. A zaraz po wydarzeniach łamiących serce autorka zaserwowała nam kolejny zwrot akcji, który był pełen gniewu, żalu i zdrady.

Na całe szczęście po tych wszystkich zakrętach losu Gypsy i Lucian dostają swoje szczęśliwe zakończenie. Oboje na nie zasłużyli. Małżeństwo, które zaczęło się od szantażu okazało się być najlepszym, co spotkało naszych bohaterów.

Bycie świadkiem tej historii było wprost niesamowite. Od samego początku można było wyczuć chemię, łączącą Luciana i Gypsy. Przemiana Gypsy była spektakularna, a Lucian, dzięki miłości tej kobiety w końcu odnalazł potrzebny mu spokój ducha. Ta książka jest pełna tylu zakrętów, że nie sposób narzekać na nudę. Nic w tej historii nie było przewidywalne, a na każdym kroku czekała nowa niespodzianka.
Jestem zachwycona tą książką i z całego serca ją polecam!

Czekam na kolejne części z zapartym tchem!

 

 

 

 

ENG:

 

A. Zavarelli shook my world in the Boston Underworld series, so I knew her new book would be my must-read. But I didn’t suspect that it’ll be a story that will make me dizzy and break my heart to instantly re-glue it!

23-year old Gypsy Blue is a cheat and stingray. Lucian West is a cold and merciless lawyer. What will come out of this mix? Let’s find out!

Gypsy Blue is a young girl who ruthlessly uses men for her own benefit. And its advantage is money. In addition to the hedonistic impulses, they are needed to support her younger sister Birdie and keep her away from the hassle. The sisters didn’t have an easy start in life, and the circumstances in which they left home were far from favorable. That’s why Gypsy set as a goal in life to take care of her sister. However, little Birdie, wanting to be like her older sister, got into trouble. Lucian West comes with help, though his intentions are not noble at all. As it turns out, Lucian knows Gypsy’s biggest secret. This secret is able to destroy the lives of both her and her sister. What does Lucian want in exchange for secrecy? Gypsy’s life.

„It isn’t your money I want, Gypsy Blue. It’s your life.”

The plan is simple – Gypsy is to be Luciana’s wife for the next two years and do what he wants and when he wants. Gypsy, of course, does not agree to this absurd idea, but Lucian has an advantage over her – he has her sister. He gives the girl 72 hours to think about it. If she doesn’t agree, she exposes not only her sister’s safety. The disclosure of her greatest mystery is synonymous with imprisonment. With no other option, Gypsy agrees to the proposed arrangement.
Whatever Lucian planned for her can’t be worse than what has happened to her. But submitting to this man is not easy since Gypsy’s a control maniac.

„I know it must be difficult to relinquish control when you love it so much, but that is what you’ll be signing for. So, you better get used to it.”

Lucian is known in the country as a ruthless lawyer defending the biggest scum. Although the man is devilishly handsome and rich, he has never been seen in the company of a woman. Why, then, did he choose Gypsy? A girl whose middle name is trouble?
Well, as time went by, you could say that Lucian’s goal was to „fix” Gypsy, bring her back to the right path and make sure that the girl can handle her life. Each new day brought new surprises, discovered new secrets and caused that both Gypsy and Lucian began to see in each other much more than the facade showed. The boundaries blurred, feelings were blooming, and time passed. Only one of them knew that the time in this scenario was not an ally.

„I was numb. Heartbroken. And it didn’t matter if I was still alive, because inside, I was dead.”

The author made cry so much that I couldn’t calm down. I experienced a heartbreak right with the heroine. And immediately after the heartbreaking events, the author served us another turn of action, which was full of anger, regret and betrayal.
Fortunately, Gypsy and Lucian get their happy ending after all corners of fate. They both deserved it. The marriage that began with blackmail turned out to be the best that happened to our characters.

Being a witness to this story was simply amazing. From the very beginning you could sense the chemistry that connects Lucian and Gypsy. Gypsy’s transformation was spectacular, and Lucian, thanks to the love of this woman, finally found the peace he needed. This book is full of so many turns that it’s impossible to complain about boredom. Nothing in this story was predictable, and a new surprise awaited us at every turn.

I am delighted with this book and I recommend it with all my heart!

I’m waiting for the next parts in this series with bated breath!

 

 

* ARC received for an honest review.
A. Zavarelli & Enticing Journey Book Promotions – huge thank you for this opportunity!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *